หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

10 สถานที่เที่ยวโบราณ อนุรักษ์ความเป็นไทย ชาวต่างชาติชื่นชอบ

10 สถานที่เที่ยวโบราณ อนุรักษ์ความเป็นไทย ชาวต่างชาติชื่นชอบ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่513,120 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในกลางภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ระยอง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก นครราชสีมา (โคราช) ในภาคกลาง และเชียงใหม่ในภาคเหนือ นอกจากนี้กรุงเทพยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเก่าแก่และสวยงาม วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty เลยจะพาทุกคนมาดู 10 สถานที่เที่ยวโบราณ ที่สวยงาม ในประเทศไทยกัน

สถานที่เที่ยวโบราณ

10 สถานที่เที่ยวโบราณ สวยงามในประเทศไทย

  1. สถานที่เที่ยวโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคัญที่น่าชมมากมาย
  2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งของอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ คือ กรุงศรีอยุธยา ประกอบไปด้วยพื้นที่เกาะเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี รวมทั้งพื้นที่โดยรอบเกาะเมือง อันประกอบไปด้วยโบราณสถานประเภทพระราชวัง ศาสนสถาน สะพานโบราณ ย่านการค้าโบราณ รวมทั้งร่องรอยชุมชนชาวต่างชาติ โดยมีโบราณสถานไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง
  3. ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ในอดีตเมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงก่อให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมขึ้นอย่างมากมาย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนให้เห็นอารยธรรมต่างๆ ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุราวหนึ่งพันถึงสองพันปี
  4. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ ซึ่งปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งใน สถานที่เที่ยวโบราณ สำคัญในประเทศไทย
  5. ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ  ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่ง หนึ่ง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรม การจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธาน
  6. ที่เที่ยวโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดความงดงามของพระนครคีรีนั้นได้เผยโฉมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในครั้งที่พระองค์เสด็จแปร พระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ ทรงพอพระราชหฤทัยมากขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวังที่ประทับบนยอดเขาจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ.2403 และได้ทรงพระราชทานนามไว้ว่า "พระนครคีรี" แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมเรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" มาจนถึงปัจจุบัน
  7. ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูพระบาท ในเขตพื้นที่เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเทือกเขาหินทราย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ  320 – 350 เมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีพืชพันธุ์ธรรมชาติประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุม
  8. ที่เที่ยวโบราณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
  9. อุทยานศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย บริเวณที่เรียกว่า “แก่งหลวง” มีพื้นที่ทั้งหมดประณ 45.14 ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง
  10. เที่ยวสถานที่โบราณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี กสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม จากการขุดแต่งของกรมศิลปากร พบศิลปกรรมที่สำคัญยิ่งคือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบ รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

บทความน่าสนใจ

โอมิครอน กับ ภูมิแพ้อากาศ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง รีบเช็คเลย! ติดตามอ่านบทความดี ๆ ได้อีกมากมายที่เว็บไซต์ minebeauty เว็บผู้หญิงสำหรับผู้หญิงทุกคน

“วันสันติภาพไทย” 16 สิงหาคม วันที่คนไทยควรตระหนักถึง ร่วมเชิดชูวีรบุรุษของไทย ติดตามอ่านบทความไลฟ์สไตล์ผู้หญิงได้ครบครันที่เว็บไซต์ minebeauty

แป้งฝุ่นหรือ Loose Powder แบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty เลยจะพาทุกคนมาดู รีวิว แป้งฝุ่นลดสิว ทั้ง 10 ยี่ห้อกัน

สมาร์ตวอช หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ คือ นาฬิกาข้อมือที่เป็นมากกว่าบอกเวลา มาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย วันเราเลยจะพามาดู 10 นาฬิกา smart watch กัน

คำถามจิตวิทยา ทำนายทายนิสัย ค้นหาด้านมืดของคุณ จากกรณีเรือล่ม! อ่านบทความดูดวง สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ได้ฟรีทุกวันที่ minebeauty